DOORDACHT ONDERNEMEN “ Winst voor mens, milieu en bedrijf”.

RvE werkt aan blijvende DUURZAME verandering en investeert in nieuwe concepten, ideeën en producten.
RvE groep biedt: Managementconsult, interim management, project ontwikkeling & participatie in innovatie.

U bevindt zich hier: / goedideehierermee

GOED IDEE, HIER ERMEE!

(10-10-2012, de Dag voor de Duurzaamheid)

GRATIS HAALBAARHEIDSSCAN. DE BESTE DRIE WORDEN GEREALISEERD
INNOVATIE en DUURZAAMHEID CENTRAAL

 

Het Groene hart bruist van nieuwe ideeën, concepten en producten. Uit ervaring weten de RvE groep dat veel initiatieven struikelen op weg naar een succesvolle realisatie. En dat is jammer. Redenen en oorzaken genoeg. Het eindresultaat is dat ontwerpen en initiatieven op de kastplank belanden terwijl met de juiste kennis, netwerken en participatie de kans van slagen wel wordt gerealiseerd.

Nederland wordt er mooier en beter van!

Daarom steekt de RvE groep (en haar netwerk) in het kader van 11-11-2011 haar nek uit en is bereid uw initiatief gratis te beoordelen op innovatief vermogen en haalbaarheid. In een later stadium zijn wij bereid om (risicodragend) deel te nemen en te participeren.
Innovatieve en duurzame projecten en producten zijn overal te vinden: van stedelijke problematiek, plattelandsvernieuwing en recreatie, duur¬zame energie, waterbeheer, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), technische en ITC-innovaties, projecten gericht op sociaal-culturele integratie en onderwijs, gezondheid, preventie, tot personeelsbeleid enz.

DOE MEE, PRESENTEER HET IN 30 MINUTEN
EN VULT HET FORMULIER IN!

Doe dit voor zondag 6 oktober 2012, 24.00 uur!


Spelregels en aanbevelingen voor invulling van het formulier.

 1. U geeft antwoord op de vragen die op het bijgaande formulier worden gesteld. Heeft u geen antwoord, geen probleem laat de ruimte gewoon open.
 2. Houd de antwoorden kort en bondig. U mag de vragen overnemen op een tekstverwerker als de ruimte voor het beantwoorden tekort schiet.
 3. U kunt bijlagen toevoegen die belangrijk zijn voor onze beoordeling: rapporten, krantenknipsels, video-opnamen, foto’s. Let er daarbij wel op dat wij geen materiaal retourneren. Zend dus altijd kopieën mee die u kunt missen. Probeer echter het aantal bijlagen zoveel mogelijk te beperken.
 4. De bijlagen kunnen echter nooit in de plaats komen van het formulier. U zult de vragen dus in elk geval in de volgorde van het formulier moeten beantwoorden.
 5. U mag een eigen initiatief of activiteit aanmelden, maar ook een initiatief van anderen. Vaak zijn mensen immers te bescheiden om zichzelf op de borst te kloppen of hebben ze het gewoon te druk met hun werk.
 6. U kunt uw inschrijving, bij voorkeur digitaal,via e-mail: info.rve@planet.nl of op diskette sturen naar: RvE , Stationsplein 12, 2405 BK, Alphen aan den Rijn, Nederland. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u contact opnemen met ons bureau, telefoonnummer: 0031 (0)172-440815 / 0031(0)622992666.
 7. Als wij behoefte hebben aan aanvullende informatie nemen wij contact met u op.
 8. Voorwaarden in geval van deelname:
  U bent bereid uw idee te delen (om niet) met de RvE groep. Uw intellectueel eigendom wordt door ons gegarandeerd. U geeft RvE toestemming om uw idee publicitair te gebruiken (na uw toestemming).
 9. Dienstverlening van RvE is in aanvang om niet. Wordt een initiatief “marktrijp” bevonden dan zal er vooraf een contract worden afgesloten over de benodigde dienstverlening en eventuele afdracht van revenuen in de toekomst. Deze revenuen worden gebruikt om dezelfde dienstverlening aan andere bijzondere initiatiefen mogelijk te maken.

Samenvatting

Wij hanteren vier criteria bij de selectie:

 • ecologische waarde,
 • economische waarde,
 • inspirerende waarde en
 • sociaal-culturele waarde.

De ecologische waarde is de bijdrage die geleverd wordt aan besparing van grondstoffen en energie, vermindering van de milieuvervuiling en versterking van de natuur.
Bij de economische waarde staan de mate waarin een initiatief economisch levensvatbaar of rendabel is en de bijdrage die geleverd wordt aan werkgelegenheid, persoonlijke ontplooiing en betrokkenheid bij het arbeidsproces centraal.
De inspirerende waarde is de mate waarin een initiatief, inspireert, enthousiast maakt en uitdaagt mee te werken aan een duurzame toekomst.
Met de sociaal-culturele waarde wordt de mate waarin een initiatief, buiten de bovengenoemde waarden, ook effect/invloed heeft op andere aspecten in de samenleving zoals sociale cohesie en welzijn, maatschappelijke betrokkenheid enz.
Deze vier criteria zijn in het formulier nader geconcretiseerd en uitgewerkt in verschillende subcriteria die bij de beoordeling van de initiatiefen worden gehanteerd. De waarde van de initiatiefen wordt beoordeeld in relatie met de grootte van deze resultaten.

Tot slot:
Aanvragers voldoen aan algemeen aanvaarde Nederlandse ethiek en wet- en regelgeving (non-discriminatie, naleving van wetten, milieuregelgeving e.d.).
Hier vind u het project formulier. Download het en vul het op uw PC in. Verstuur het daarna naar info.rve@planet.nl

Doe dit voor 6 oktober 2012, 24.00 uur.

Projectformulier


Terug naar RVE