U bevindt zich hier: / Doordacht ondernemen

Doordacht Ondernemen

Het straffe tempo, waarin maatschappelijke-, technologische- en bedrijfseconomische
veranderingen plaatsvinden, noodzaakt organisaties (profit en non profit) om sneller en effectiever dan voorheen te anticiperen op steeds veranderende marktsituaties. Het management is dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om deze veranderingen te vertalen in nieuwe diensten en producten, die een onderscheidende positie in het concurrentieveld afdwingen.
In de strijd om die onderscheidende plaats, zien organisaties zich nogal eens gedwongen zich te focussen op korte termijn resultaten. De inzet van de Doordacht Ondernemen strategie biedt echter zowel een korte, als een lange termijn visie, die in elkaars verlengde liggen en evenwichtig op elkaar afgestemd zijn. Deze strategie is daarmee een beleidsinstrument dat, op de juiste manier ingezet, garant kan staan voor winstgevendheid, groei en continuïteit in voortdurend veranderende marktomstandigheden.
Onze gestructureerde aanpak bestaat uit drie stappen gericht op het management (visie en focus), het personeel (selectie en training) en de totale organisatie (verankeren van verandering). Maar het belangrijkste is en blijft de geplande verandering te verankeren in het bedrijf. Dat is de kern competentie van de RvE groep. Blijvende verandering te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten voor uw bedrijf. Daarom werken wij graag met uw eigen medewerkers en leiden ze op zodat de benodigde kennis in uw organisatie wordt verankert. (zie Training en Onderwijs)

1. Management

Storm op bestelling (zie ook: "storm op bestelling")
Storm op bestelling is een specifieke brainstormmethode, die tot doel heeft zowel bestaande als nieuwe ideeën en concepten op het gebied van innovatie en duurzaamheid te ontwikkelen, te toetsen, op haalbaarheid te onderzoeken of te concretiseren.
In een open discussie worden op macro- en en microniveau alle relevante facetten en processen belicht en doorgelicht.
Beleid en strategie krijgen op deze wijze structuur en worden concreet.
De essentie van de brainstorm wordt in een verslag weergegeven en oplossingsrichtingen worden aangegeven.

2. Medewerkers

The Personality Scan (zie ook: "the personality scan")
Onderzoekingen geven aan dat 17 van de 100 mensen innovatie en duurzaamheid zien als een positieve, persoonlijk uitdaging en deze ontwikkelingen niet uit de weg gaan en/of als levenshouding aanhangen. De overige 83 hebben zich uitgerust met vooroordelen, die persoonlijke ontwikkeling en groepsprocessen in de weg staan.
The personality scan is een quick assessment methode; een zelfreflectiemethode die innovatie- en duurzaamheidtalent en -houding bij werknemers blootlegt.
Werknemers die uitgerust zijn met dit vermogen kunnen worden ingezet om beleid visie te ondersteunen en uit te dragen en zijn daarmee van strategisch belang bij de uitvoering van innovatie - en duurzaamheidprocessen.

3. De Organisatie

De weg van 4 P’s naar 7 P’s
Plaats – Positie – Prijs – Product vormen de 4P’s van de marketingmix en zijn al tientallen jaren een pijler onder elke (zakelijk) gerichte opleiding. Het is een houvast die men in zakelijke omgevingen nodig heeft om producten en diensten succesvol in de markt te kunnen zetten en te kunnen ondersteunen.
People – Planet – Profit vertegenwoordigen de 3P’s van duurzaamheid. In brede lagen van de bevolking dringt het besef door dat deze drie onlosmakelijk en in evenwicht met elkaar moeten staan. Niet alleen privé, maar ook op het werk.
Een structurele vervlechting van de 3P’s met de 4P’s naar de 7 P’s in het denken en handelen stelt organisaties in staat nieuwe diensten en producten te ontwikkelen met een duurzame lading en een geheel eigen prijs-prestatieverhouding.
Inzichten en kennis, die nodig zijn om het proces van de 3P’s en de 4P’s succesvol te kunnen afleggen zijn specifieke kernkwaliteiten van

Kortom: RvE werkt aan blijvende verandering

RvE werkt voor organisaties die willen en durven in te spelen op maatschappelijke uitdagingen, maar onvoldoende beschikken over tijd en/of expertise.

RvE Advies & Realisatie heeft als missie ‘profijt uit principes’ voor het individu, de samenleving en de onderneming.

  • adviseert inzake strategische- en organisatieontwikkeling
  • ontwikkelt concepten en projecten
  • verbindt vraag met aanbod van bestaande intiatieven
  • investeert in potentieel waardevolle duurzaamheidinitiatieven
  • initieert, regisseert en begeleidt ontwikkelings- en productieprocessen
  • produceert, brengt partijen bij elkaar en zet projecten en processen blijvend in beweging

naar boven